De kracht van micro-influencers

De kracht van micro-influencers

A- influencers of micro-influencers?

Misschien is het je al opgevallen of misschien vertel ik je vandaag iets nieuws. De meerderheid van de marketeers zijn snel geneigd te kiezen voor “celebrity marketing” of A-influencers en prefereren dus iemand met een groot bereik. De gedachte is dat het verhaal of product, via deze influencer, veel mensen bereikt binnen de doelgroep. Deze gedachte is uiteraard niet verkeerd, vooral als er voldoende budget is.

Dat er in de marketing wereld heel wat is veranderd sinds de opkomst van social media is ook geen nieuws meer. De spelregels veranderen elke dag en het bijhouden van de nieuwe trends en tactieken daarbinnen is daarom belangrijk. Met name veranderen de de spelregels van influencer en content marketing om de haverklap. Wat is een goede post? Op welke manier breng je een verhaal over? En wanneer zijn de campagne en samenwerking geslaagd?

Waarom micro-influencers?

Heb je geen ruim budget voor influencer marketing, dan heb ik goed nieuws: micro influencers zijn krachtiger dan je in eerste instantie verwacht. Zij hebben een gemiddeld hoger engagement percentage dan de opperbazen in dit vak. Een gemiddelde van 8% procent engagement voor micro influencers met minder dan 10K bereik t.o.v. 1,66 procent voor influencers met een miljoenen account. Per definitie: hoe hoger het bereik van een influencer des te meer neemt het engagement af. Helaas overzien (nog) veel marketeers de kracht van micro influencer marketing.

Wat zijn de lessen van vandaag? Numero 1: bekijk de kwaliteit van de engagement voordat je een samenwerking aangaat met influencers. Engagement boven bereik staat daarmee gelijk aan kwaliteit boven kwantiteit. Numero 2: zorg dat je het gros van de marketeers voor bent en zet de kracht van micro influencer marketing in voor jouw merk of bedrijf.

Weet je niet waar je moet beginnen of welke doelen je wilt opstellen? Of heb je geen flauw idee welke influencers het best passen bij jouw merk of bedrijf? Klik dan even rechtsonder deze pagina de chat aan of bel ons gewoon op 020-7370328!

 

The power of micro-influencers

The power of micro-influencers

A- influencers or micro-influencers?

Maybe you have already notices or maybe I tell you something new today.The majority of the marketeers are quickly inclined to choose the “celebrity-marketing” of A-influencers and prefer someone with a big reach. The thought is that the story or product, through these influencers, reaches a lot of people between the target audience. This thought is of course not wrong, especially if there is enough budget.

That something has changed in the marketing world is since the rise of social media no news anymore. The rules change every day and keeping up with the new trends and tactics is very important. Especially change the rules of influencer and content marketing all the time. What is a good post? In what way do you tell a a story? And when is the campaign and the collaboration succeeded?

Why micro-influencers?

Do you have a wide budget for influencer marketing, then I have good news: micro influencers are more powerful than you firstly expect. They have an average higher engagement percentage than the supreme bosses in this section. An average of 8% engagement for micro influencers with less than 10K reach with respect to 1,66 precent for influencers with a millions account. Per definition: the higher the reach of an influencer the more the engagement decreases. Unfortunately, (still) many marketeers oversee the power of micro influencer marketing.

What are the lessons of today? Number 1: look at the quality of the engagement before you work together with influencers. Engagement above reach is equal to the quality above quantity. Number 2: make sure that you are first than most marketeers and insert the power of micro influencer marketing for your company or brand.

Do you not know where to start or what goals to draw up? Or do you have no clue which influencers fit best with your brand or company? Click on the right below on this page for the chat or just call us at 020-7370328!

 

About the Author