Het verschil tussen mega, macro, meso, micro en nano influencers

Het verschil tussen mega, macro, meso, micro en nano influencers

Wat is een mega, macro, meso, micro of nano influencer?

Allereerst de vraag wat is een influencer? We houden hiervoor de Engelstalig definitie aan: “A person who has the power to influence many people, as through social media or traditional media.”  Dit is een ruime omschrijving. Om aan te geven welke influencer categorieën we onderscheiden, focussen we in dit geval op het bereik van de influencer. Ofwel, hoeveel mensen weet de influencer te beïnvloeden. De meest eenvoudige methode is het kijken naar het aantal volgers van de influencer, ofwel het aantal ‘followers’ op sociale media. We noemen dit ook wel sociaal bereik.

We onderscheiden 5 influencer categorieën: mega, macro, meso, micro en nano

 • Mega influencer (meer dan 1.000.000 followers)
  • Mega influencers zijn influencers met meer dan 1.000.000 volgers op social media. Vaak vind je celebrities zoals (Kardashians) en sporters (Ronaldo) in deze categorie, maar ook social influencers van het eerste uur zoals Negin Mirsalehi. Je kan veel volgers ‘verzamelen’ als je vernieuwende of originele content weet te produceren. Onze Nederlandse make-up artist Nikki de Jager wist met haar tutorial video’s binnen een paar jaar een internationaal miljoenen bereik op te bouwen.
   • Voordelen: Hoog bereik. Het bereik bij de mega influenceren is in kwantitatief gezien hoog, het engagement percentage ligt gemiddeld rond de 2-4%.
   • Nadelen: Zien vaak influencer marketing in de vorm van endorsement. Pay per post is de norm. Voor het runnen van een campagne is ruim budget nodig. Het engagement percentage ligt echter laag, maar het bereik is hoog.
 • Macro influencer (100.000 – 1.000.000 followers) 
  • Macro influencers hebben een hoog aantal volgers op verschillende sociale media kanalen. Zij genieten een grote bekendheid. Deze macro’s zijn vaak actief op TV kanalen (StukTV) en werken veel met andere macro influencers samen. Hun werkwijze is professioneel. Zij hebben vaak een eigen team en besteden hun tijd aan het maken en publishen van hun meestal zelf bedachte content.
   • Voordelen: Hoog bereik. Professionele aanpak. Het bereik bij de macro influencers is in kwantitatief gezien hoog, het engagement percentage ligt gemiddeld rond de 5%.
   • Nadelen: Omdat dit hun dagelijkse activiteit is zijn ze afhankelijk van de inkomsten die hiermee wordt gegenereerd. De kans is groot dat de authenticiteit verloren gaat en dat het creëren van een commerciële boodschap uitgangspunt wordt. Dus kan de content inboeten aan geloofwaardigheid. Helaas wordt passie dan productie.
 • Meso influencer (50.000.100.000 followers)
  • Meso influencers bevinden zich met hun aantal volgers tussen de micro en macro influencers. Dat betekent niet dat zij vlees noch vis zijn. Meso influencers zijn een zeer interessante groep voor bedrijven en merken die influencer marketing willen verkennen. Ze hebben een redelijk hoog bereik, zijn vaak startend en hebben een gemiddeld hoger engagement dan macro influencers. Waarom? Zij nemen nog de tijd om contact te hebben met hun volgers. Ook staan zij open voor diverse vormen van samenwerking.
   • Voordelen: Redelijk bereik. Authenticiteit en relevantie is key. Het engagement bij de meso influenceren is hoger en ligt gemiddeld rond de 6-10%. Zij hebben goed contact met hun volgers en weten wie dit zijn en wat hen bezighoudt. De samenwerkingen zijn betaalbaar.
   • Nadelen: Minder hoog bereik en minder professioneel dan macro influencers.
 • Micro influencer (5.000 – 50.000 followers)
  • Micro influencers hebben een sterke band met hun volgers. Omdat het geven van reacties en comments op de boodschappen van hun volgers nog te ‘behappen’ is, weet de micro influencer heel goed wat de volgers verwachten. Dit levert hoog engagement op. Sommige micro’s zijn net begonnen en anderen kiezen voor een niche om hun content te maken (bijvoorbeeld veganistisch eten). Ook is hun content persoonlijker en gevarieerder.
   • Voordelen: Laag bereik. Authenticiteit en relevantie is belangrijk. Het engagement bij de micro’s is veel hoger en ligt gemiddeld boven de 10%. Ze hebben uitstekend contact met hun volgers. Ze weten wie ze zijn en wat hun bezighouden hebben waarde voor de content. Barters en unboxing mechanismen zijn mogelijk.
   • Nadelen: Minder hoog bereik
 • Nano influencer (100 – 5.000 followers)
  • Nano influencers zijn mensen die zichzelf niet als influencer beschouwen. Maar ze zijn het wel! Nano’s hebben een merk of product voorkeur dat ze graag met de omgeving delen. Ze hebben passie voor dit merk of product. Eigenlijk zijn ze brand of product fans. We noemen ze ook wel brand advocates.
   • Voordelen:Bereik is niet relevant. Authenticiteit en relevantie zij belangrijker. Het zijn betrouwbare informatiebronnen, ook wel experts genoemd. Ze kennen de producten of diensten heel goed en delen graag hun kennis met hun volgers uit de direct omgeving. Betrokkenheid is de belangrijkste verbinding. Koester deze influencers. Het vertrouwen in de ‘nano’ van hun volgers is bijzonder hoog.
   • Nadelen: Minder aandacht voor de kwaliteit van de content. Hebben soms sturing nodig, het is namelijk niet hun dagelijkse activiteit.

Wil je meer weten hoe je mega, macro, meso, micro of nano influencers kan inzetten voor je merk, neem dan contact met ons op dit nummer 0207370328 of mail naar hello@brandambassadors.nl

The difference between mega, macro, meso, micro and nano influencers

The difference between mega, macro, meso, micro and nano influencers

What is a mega, macro, meso, micro or nano influencer?

First of all the question what is an influencer? We stick to the English definition: “A person who has the power to influence many people, as through social media or traditional media.” This is a spacious description. To indicate what influencer categories we distinguish, we focus on the reach of the influencer. Either, how many people the influencer knows how to influence. The easiest way is looking to the amount of followers of the influencer, or else the amount of ‘followers’ on social media. We also call this social reach.

We distinguish 5 influencer categories: mega, macro, meso, micro and nano

 • Mega influencer (more than 1.000.000 followers)
  • Mega influencers are influencers with more than 1.000.000 followers on social media. Often you find celebrities such as (Kardashians) and athletes (Ronaldo) in this categorie, but also social influencers from the first hour such as Negin Mirsalehi. You can ‘collect’ many followers  if you know how to produce new or original content. Our Dutch make-up artist Nikki de Jager knew how to build international reach with her tutorial videos within a year.
   • Advantages: High reach. The reach of mega influencing is quantitative high, the engagement percentage is around 2-4%.
   • Disadvantages: Often see influencer marketing in the form of endorsement. Pay per deposit is the standard. For running a campaign is needed a large budget. The engagement percentage is very low, but the reach is high.
 • Macro influencer (100.000 – 1.000.000 followers) 
  • Macro influencers have a high number of followers on different kind of social media channels. They have a high publicity. These macros are often active on TV channels (StukTV) and work a lot with macro influencers. Their method is professional. They often have their own team and spend their time making and publishing of usually their self-invented content.
   • Advantages: High reach. Professional approach. The reach of macro influencers is quantitative high, the engagement percentage is average around 5%.
   • Disadvantages: Because this is their daily activity they are dependent of the income that is generated. The chance is high that the authenticity gets lost and that creating a commercial message becomes the starting point. So the content can lose credibility. Unfortunately passion becomes production.
 • Meso influencer (50.000.100.000 followers)
  • Meso influencers are with the amount of followers between the micro and macro influencers. That does not mean they are nor fish nor fowl. Meso influencers are a very interesting group for companies and brands who want to explore the influencer marketing. They have a pretty high reach, are often starting and have an average higher engagement than macro influencers. Why? They take the time to reach out to their followers. They are also open for several collaborations.
   • Advantages: Reasonable reach. Authenticity and relevance is key. The engagement of meso influencing is high and lies around 6-10%. They have good contact with their followers and know who they are and what keeps them busy. The collaborations are affordable.
   • Disadvantages: Less reach and less professional than macro influencers.
 • Micro influencer (5.000 – 50.000 followers)
  • Micro influencers have a strong connection with their followers. Because giving reactions and comments on the messages of their followers is still ‘manageable’, the micro influencer knows very well what the followers expect. This produces high engagement. Some micro’s just started and others choose a niche to make their content (for example eating vegan). Their content is also more personal and more varied.
   • Advantages: Low reach. Authenticity and relevance is important. The engagement of the micro’s is way higher and lies average above 10%. They have excellent contact with their followers. They know who they are and what keeps them busy have value for the content. Barters and unboxing mechanism are possible.
   • Disadvantages: Less high reach
 • Nano influencer (100 – 5.000 followers)
  • Nano influencers are people who do not see themselves as influencer. But they are! Nano’s have a brand or product preference that they would like to share with the environment. They have a passion for this brand or product. Actually, they are brand or product fans. We call them brand advocates.
   • Advantages: Reach is not relevant. Authenticity and relevance are important. The sources are reliable, also called experts. They know the products or services very well and love to share their knowledge with their followers from the immediate area. Involvement is the most important connection. Cherish these influencers. The trust in the ‘nano’ of their followers is especially high.
   • Disadvantages: Less attention to the quality of the content. Sometimes need steering, namely it is not their daily activity.

Would you like to know more how you can insert mega, macro, meso, micro or nano influencers for your brand, contact us to our number 0207370328 or mail to hello@brandambassadors.nl

About the Author